Tjänstebeskrivning

Skogen och varje enskilt bestånd genomgår ett långt kretslopp där nyckeln till långsiktig hållbarhet och lönsamhet är hur och när olika åtgärder sker.

Vi finns för dig genom hela kretsloppet, med ett brett utbud av olika tjänster för att möta ditt och skogens behov. Hos oss får du även en bra digital upplevelse kring ditt skogsägande där du kan följa hanteringen av din fastighet på vår skogsägarwebb och i vår app.

På Bergkvist Siljan erbjuder vi dig som skogsägare en rådgivande funktion kring hur du kan hantera din fastighet, vi kan vara ett bollplank kring det du funderar om. Detta kan röra ekonomiska, juridiska eller skogliga frågor, även myndighetskontakter. För ditt skogsbruk ser vi skogsbruksplanen som ett värdefullt verktyg för att du enkelt ska få information kring hur du ska hantera din skog över en längre period, och se när olika åtgärder är lämpliga.
Slutavverkning är den mest lönsamma åtgärden i kretsloppet för din skog. Det är viktigt att göra denna åtgärd när träden är färdigvuxna och mogna, samtidigt som en för lång väntan kan minska tillväxten i skogen. Vi utför denna åtgärd med garanterad hög kvalitet och i samråd avseende dina önskemål.

Gallring sker oftast 1-2 gånger under tillväxten av fastigheten och är nyckeln till god tillväxt. De högkvalificerade lokala partners vi arbetar med säkrar att de starkaste stammarna står kvar och gynnar tillväxten på längre sikt. Vårt uttag av blybergskubb säkrar god volym speciellt i senare gallringar där du rent av kan få ett positivt netto i särskilt gynnsamma förhållanden.

Röjning kan dels ske i anslutning till avverkning men också som separat åtgärd. Denna åtgärd fokuserar tillväxten till de träden med störst potential att ge återbäring senare med lättare gallringar.

Plantering bygger på valet av plantor för att ge förutsättningar för livskraftiga skogar. Förutom rätt plantor så är en professionell hantering av plantorna den säkraste metoden för ett gott resultat.

Markberedning ger förutsättningen för en god återväxt, oavsett föryngringsmetod. Planeringen för markberedningen sker redan i samband med slutavverkningen.

Förutom de stora åtgärderna i kretsloppet så är vi också din partner vid övriga eventuella åtgärder, såsom att ta hand om stormfälld skog, dikning, gödsling, etablering av nya skogsvägar och att säkra framkomlighet inför avverkningar.

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen är kanske det viktigaste hjälpmedlet i ditt skogsägande. Den fungerar som en handlingsplan för skogen och hjälper dig att ligga steget före, så att du kan vårda och utveckla din skog klokt, effektivt och i den riktning du vill. Skogsbruksplanen ger dig en översikt över skogsförrådet och rekommenderar hur du bör vårda din skog – idag och i framtiden.
Men för att den ska fylla sin funktion måste du hålla planen uppdaterad. Bergkvist Siljan Skogs kunniga virkesköpare kan hjälpa dig med detta. Till hjälp har de inte bara ett kraftfullt systemstöd. Med sin geografiska närhet och skogliga kompetens kan de enkelt hjälpa dig att skapa en ny skogsbruksplan – eller att uppdatera din befintliga – och ta fram åtgärdsplaner. På både kort och lång sikt.

Fakta skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ett viktigt verktyg för att du ska kunna planera skötseln av din fastighet. Den ger dig beslutsunderlag och bidrar till att öka lönsamheten i din skog.

Din skogsbruksplan…

  • Innehåller skötselrekommendationer och kartor, som kopplas till åtgärdsförslag för varje bestånd.
  • Innehåller bl a uppgifter om beståndens yta, ålder och huggningsklass.
  • Skapas digitalt, så att den lätt kan uppdateras. Du kan skriva ut den på papper eller läsa den i datorn.
  • Kan fungera som värderingsunderlag vid försäljning.

I dag är de allra flesta skogsbruksplaner som upprättas så kallade gröna skogsbruksplaner (naturvårdsanpassade). Det betyder att de – samtidigt som de anger skogliga mål – också sätter naturvårdsmål för varje bestånd. Detta är ett krav för att du ska kunna certifiera din skog enligt FSC och PEFC.

Så görs skogsbruksplanen

Först beställs en flygbildstolkning av din fastighet. Den utförs av externa konsulter som har tillgång till avancerade instrument. Tolkningen förvandlas till kartor med en indelning av skogen i bestånd utifrån skogstillstånd och biologiska förutsättningar.
Nästa steg är planläggarens jobb ute i fält. Han eller hon samlar in de skogliga data som behövs, exempelvis trädslagsblandning, virkesförråd, höjd, ålder och diameter på skogen. Samtidigt ger planläggaren ett skötselråd för de närmaste tio åren.
När fältjobbet är utfört sammanställs materialet och kartorna digitaliseras. I och med detta hamnar varje skifte på rätt plats. Därefter är planen färdig.

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.