Historik

Bergkvist Siljans historia består av två parallella historier som bygger på den entreprenörsanda som präglade perioden kring sekelskiftet 1900 i Dalarna.

Vid denna tid sker en av Sveriges största industriflyttar genom tiderna när Korsnäs sågverk flyttas bit för bit ut till kusten utanför Gävle. Detta möjliggör en grogrund för nya privata sågverk i Dalarna. Detta är starten både för Siljan i och med etableringen av Siljansågen 1897 och Bergkvist som startar upp i Insjön 1925.

Foton Siljanssågen: Mora bygdearkiv

Siljanssågen etablerades vid Siljans strand utanför Mora redan 1897, vid en tidpunkt då flottningen hade en stor betydelse för att ha ett effektivt flöde av timmer. Sågen utvecklades och var en stark industri i regionen när den förvärvades av Stockholms trävaru 1956. Siljan blev då en strategisk tillgång för att säkra varuleveranser till framförallt Stockholmsområdet. Under 60-talet expanderades verksamheten kraftigt med nytt sågverk och hyvleri fortfarande med basen i Mora. Kring millennieskiftet skedde nästa större expansionsfas när klentimmerverket i Blyberg utanför Älvdalen byggdes.

Sågen i Insjön har utvecklats av och med fyra generationer ur familjen Bergkvist. Uppstarten skedde 1925 av Axel Bergkvist med grund i erfarenheter och kontakter i England och finansiell stöttning från sin far och andra nära släktingar. Efter den första entreprenöriella utvecklingen skedde en större expansion under 70- och 80-talet med strategiska affärer med kulmen i och med uppköpet av Insjöns Sågverks AB. Etableringen av dagens moderna sågverk möjliggjordes av kapital från den Baltiska sågverksrörelsen som byggdes upp under 90-talet tillsammans med Karl Hedin.

Goda förutsättningar för en effektiv logistik har varit en nyckel i företagens historia. Från timmerflödet där närheten till skogen och kopplingen med flottningslederna i första fasen har varit en av anledningen till vår framgång. Till kundleveranser där samtliga produktionsenheter är etablerade med koppling till Järnvägsnätet. Från en tidig bild på industriområdet i Insjön kan vi se hur ångloket kommer in för lastning av trävaror av högsta kvalitet. På senare tid har den egna containerterminalen i Insjön varit vital för att ha en konkurrensfördel i leveranser mot Asien som har vuxit från 2010 och framåt till att bli en av de viktigaste marknaderna för koncernen, allt byggt på ett tidigt strategiskt val att etableras nära järnvägen.

Koncernens nutida historia präglas av en fokusering på att säkra effektiva och hållbara logistikflöden från skogen till kunder runtom i världen samt att fokusera och specialisera verksamheten för varje produktionsenhet baserat på dess unika förutsättningar.