Skogsbruksplan

Planen för att optimera hållbarheten och lönsamheten i din skog

Skogsbruksplanen är kanske det viktigaste hjälpmedlet i ditt skogsägande. Den fungerar som en handlingsplan för skogen och hjälper dig att ligga steget före, så att du kan vårda och utveckla din skog klokt, effektivt och i den riktning du vill.

Skogsbruksplanen ger dig en översikt över skogsförrådet och rekommenderar hur du bör vårda din skog – idag och i framtiden. Men för att den ska fylla sin funktion måste du hålla planen uppdaterad. Bergkvist Siljan Skogs kunniga virkesköpare kan hjälpa dig med detta. Till hjälp har de inte bara ett kraftfullt systemstöd. Med sin geografiska närhet och skogliga kompetens kan de enkelt hjälpa dig att skapa en ny skogsbruksplan – eller att uppdatera din befintliga – och ta fram åtgärdsplaner. På både kort och lång sikt.

Fakta skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ett viktigt verktyg för att du ska kunna planera skötseln av din fastighet. Den ger dig beslutsunderlag och bidrar till att öka lönsamheten i din skog.

Din skogsbruksplan…

  • Innehåller skötselrekommendationer och kartor, som kopplas till åtgärdsförslag för varje bestånd.
  • Innehåller bl a uppgifter om beståndens yta, ålder och huggningsklass.
  • Skapas digitalt, så att den lätt kan uppdateras. Du kan skriva ut den på papper eller läsa den i datorn.
  • Kan fungera som värderingsunderlag vid försäljning.

I dag är de allra flesta skogsbruksplaner som upprättas så kallade gröna skogsbruksplaner (naturvårdsanpassade). Det betyder att de – samtidigt som de anger skogliga mål – också sätter naturvårdsmål för varje bestånd. Detta är ett krav för att du ska kunna certifiera din skog enligt FSC och PEFC.

Så görs skogsbruksplanen

Först beställs en flygbildstolkning av din fastighet. Den utförs av externa konsulter som har tillgång till avancerade instrument. Tolkningen förvandlas till kartor med en indelning av skogen i bestånd utifrån skogstillstånd och biologiska förutsättningar.

Nästa steg är planläggarens jobb ute i fält. Han eller hon samlar in de skogliga data som behövs, exempelvis trädslagsblandning, virkesförråd, höjd, ålder och diameter på skogen. Samtidigt ger planläggaren ett skötselråd för de närmaste tio åren.

När fältjobbet är utfört sammanställs materialet och kartorna digitaliseras. I och med detta hamnar varje skifte på rätt plats. Därefter är planen färdig.

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.