Hållbarhet och miljö

Kvalitets- och miljöarbete

Bergkvist Siljans produkter består av 100 procent naturlig råvara. Du som köper produkter med vårt varumärke kan vara trygg och förvissad om att vi inte använder organiska lösningsmedel, gifter, konserveringsmedel eller andra tillsatser i tillverkningen. Kvalitetstanken genomsyrar allt vi gör.
Vår filosofi för miljöarbetet är enkel. Det handlar om ödmjukhet och att lyfta blicken. Att försöka se sammanhangen i naturen, som står långt över oss själva och våra kortsiktiga intressen. Och ta hänsyn till konsekvenser för kommande generationer innan beslut som kan påverka skogen fattas.
Sedan 1 januari 2012 är alla Bergkvist Siljan-koncernens bolag certifierade enligt ledande standarder för ett hållbart skogsbruk.

Hållbarhet

För oss är hållbarhetsarbetet en medveten och långsiktig strategi som genomsyrar hela verksamheten. Förutom de globala klimatutmaningarna hanterar vi risker relaterade till socialt ansvar, ekonomi och affärsetik. Hållbarhetsarbetet ger oss ett helhetsgrepp över hela koncernen och en mer effektiv styrning samt ett bättre underlag för välgrundade beslut.

Vi vet att omställningen från fossilt till förnyelsebar är en del av lösningen för oss och för framtida generationer. De senaste åren har efterfrågan på certifierat virke ökat på flera marknader, en utveckling som vi tror kommer att hålla i sig. Vår viktigaste uppgift för att minska klimatutsläppen är alltså att öka försäljningen och användandet av våra sågade trävaror. Förutom de globala klimatutmaningarna hanterar vi risker relaterade till socialt ansvar, ekonomi och affärsetik. Hållbarhetsarbetet ger oss ett helhetsgrepp över hela koncernen, en mer effektiv styrning och gör att vi får lättare att fatta välgrundade beslut.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och utveckling i området i vår senaste hållbarhetsrapport (sv).

Miljöcertifiering

Samtliga sågverk i Bergkvist Siljan-koncernen arbetar efter kraven för spårbarhet enligt ledande standarder för ett hållbart skogsbruk. Spårbarhetscertifieringar innebär att råvara som används vid certifierade anläggningar kan spåras till sitt ursprung. Sedan 1 januari 2012 är alla Bergkvist Siljan-koncernens bolag certifierade enligt dessa standarder. Vi är certifierade.
PEFC: PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION är en ideell organisation som driver ett system för certifiering av i första hand familjeskogsbruk. Målet är en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.

Uppladdning certifikat

Policys

Nedan hittar du de policys som beskriver de riktlinjer vi arbetar utifrån.

Socialt ansvarstagande

Miljöpolicy

Eventuella synpunkter eller frågor om Bergkvist Siljan-koncernens miljö- och certifieringsarbete ställs till oss på e-post: mail@bergkvistsiljan.com