Bergkvist Siljan ansvarar för de personuppgifter som behandlas under Bergkvist Siljan-varumärket.  Denna integritetspolicy beskriver att vi använder, lagrar och behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt enligt nya EU:s Dataskyddsförordning från 25 maj 2018, samt vilka rättigheter ni, som är Bergkvist Siljans internetsidas besökare, leverantörer, entreprenörer, kunder och/ eller deras kontaktpersoner, har.

Behandlingen kontrolleras mot datasäkerhetsprinciperna:

 • laglighet och öppenhet
 • ändamål och ändamålsbegränsning
 • korrekthet
 • uppgiftsminimering
 • lagringsminimering
 • integritet och konfidentialitet
 • ansvarsskyldighet

Personuppgifter som vi samlar in

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar (direkt eller indirekt) fysisk person och innefattar både text, bild och ljud.

De personuppgifter som vi samlar in:

 • Namn (för skogsägare fastighetsägare samt i förekommande fall namn på make/maka och/eller befullmäktigad enligt fullmakt samt namn på privata entreprenörer)
 • Personnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • IP Adress
 • Telefonnummer
 • Fastighetsbeteckning (skogsägare)
 • Certifikat/ bevisnummer
 • Bankgiro- eller plusgiro- eller kontonummer
 • Titel, uppdrag och/eller annan arbetsrelaterad information
 • Korrespondenser som kan innehålla också personuppgifter, om du kontaktar Bergkvist Siljan per telefon, brev eller e-post

Ändamål och den lagliga grunden för vår behandling

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål”.

Den lagliga grunden för vår behandling är:

Fullgörande av avtal

Vi behandlar personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan Bergkvist Siljan och den registrerade part, eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Uppfyllandet av rättslig förpliktelse

Personuppgifter får behandlas av Bergkvist Siljan om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, till exempel avseende bokföring eller arbetsrättslig lagstiftning.

Berättigat intresse

Bergkvist Siljan har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra avtal om leverans av tjänster och produkter, för administration och fakturering, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa vid frågor när du kontaktar oss. Vi behandlar personuppgifterna i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund, leverantör eller kontaktperson samt för att lämna information till marknadsföring om vår verksamhet. Vi säkerställer att intresset av att behandla väger tyngre (intresseavvägning) än den registrerades intresse och rättigheter. Vi kan kommunicera med dig genom brev, sms, mms, telefon eller e-post.

Lagring av personuppgifter

Bergkvist Siljan vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas och lagras säkert. Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi sparar och gör det inte längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller myndighetsbeslut stipulerar (t.ex. Bokföringslag, Skogsstyrelse).

Företag använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången inom organisationen. Eftersom vi inom koncernen har gemensamma funktioner kan personuppgifter lämnas ut till andra bolag inom koncernen.

Uppgifterna kan lämnas ut också hos Personuppgiftsbiträdet i den mån det är absolut nödvändig i det enskilda fallet med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.  Personuppgiftsbiträden kan behandla samtliga uppgifter genom drift och support av våra system: kan läsa, ordna och lagra personuppgifter enligt våra instruktioner.

Entreprenörer som arbetar i skogen är ett exempel för personsuppgiftsbiträdet. Dessa erhåller kontaktuppgifter till de vars markarbetet utförs på.

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vi har olika ändamål därmed sparar vi uppgifter under olika långt tid beroende på vad ska användas till. Om vi inte anger någon annat sparar vi de flesta så länge som du och ditt företag är i relation med oss. Uppgifter som sparas för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse sparas i enlighet med vad som föreskrivs i lag.

Utlämning av personuppgifter till tredje land

I visa fall överförs personuppgifter till ett personuppgiftsbiträde i ett land utanför EU/EES. Vi garanterar skyddsnivån antingen genom EU Kommissionens beslut om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet lämpliga skyddsåtgärder, till exempel mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy Shield eller godkänd uppförandekod.

Dina rättigheter

Du har rätt:

 • Till information (vilken personuppgiftsbehandling Bergkvist Siljan gjort) skriftligt eller i elektronisk form
 • Till tillgång till information (registerutdrag).
 • Till rättelse
 • Till radering
 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns intressen som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Att begära begränsning av behandling.
 • Till dataportabilitet (endast om du lämnat uppgifterna själv och detta skett genom samtycke eller avtal och det är tekniskt möjligt).
 • Att invända mot behandling (intresseavvägning).
 • Att avstå från att bli föremål för automatiserat beslutsfattande (och profilering).
 • Framställa
 • Klagomål (Om du anser att vi behandlar personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten: www.datainspektion.se )
 • Erhålla skadestånd vid kränkning (från oss eller skadeståndstalan i domstol).

Om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

Bergkvist Siljan
Box 435
792 50 Mora
E-post: gdpr@bergkvistsiljan.com